Overige informatie

Op deze pagina vindt je alle overige informatie zoals bijvoorbeeld de GGD inspectie rapporten, protocollen, reglementen en alles over de veiligheid en gezondheid. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Landelijk register Kinderopvang

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u te beschikken over
ons nummer bij het landelijk register kinderopvang. Voor Bloesem zijn dat de volgende nummers;

Haaksbergen

 • Kinderopvang Molenstraat 72:
  849822749
 • Buitenschoolse opvang Irenesingel 23:
  230016388
 • Peuterspeelzaal Montessorischool:
  286371303

Enschede

 • Kinderopvang Zuid Esmarkerrondweg 19:
  126349940
 • Buitenschoolse opvang Zuid Esmarkerrondweg 69:
  216288186

Protocol Ziekte

Bij Bloesem staat het kind centraal. Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we bij Bloesem niet altijd kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt. Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar Bloesem kan komen blijven wij kijken naar de gezondheid en het welbevinden van het kind en naar de gezondheid van andere kinderen.

 

Lees meer

Ziek of niet ziek?

 • Speelt uw kind zoals het normaal doet?
 • Reageert uw kind anders dan normaal?
 • Voelt uw kind warm aan? heeft uw kind koorts?
 • Huilt uw kind vaker of langer dan normaal?
 • Klaagt uw kind over pijn?
 • Geeft uw kind over?
 • Heeft uw kind diarree?

Mocht één of meerdere van bovenstaande zaken worden waargenomen bij uw kind, dan wordt u altijd door de pedagogisch medewerker gebeld, en wordt met u overlegd of uw kind nog op de groep kan blijven of dat uw kind (eerder) opgehaald dient te worden. Wanneer uw kind koorts heeft boven de 38,5 graden, dan wordt u verzocht uw kind op te halen.

Zetpil of paracetamol

Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan Bloesem een zetpil/paracetamol toegediend dan wil de pedagogisch medewerkster daar van op de hoogte worden gesteld.

We benadrukken dat het niet de bedoeling is om uw kind ’s ochtends een zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar Bloesem komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Gordelroos

U dient uw kind thuis te houden tot de blaasjes zijn ingedroogd.

Kinkhoest

Wanneer uw kind in de babygroep zit, dient u uw kind thuis te houden, tot 6 weken na aanvang van hoesten

Krentenbaard

Uw kind kan weer naar Bloesem, wanneer de blaasjes zijn ingedroogd of 48 uur na de start van een behandeling met antibiotica.

Hand/voet/mond ziekte

U dient uw kind thuis te houden tot de blaasjes zijn ingedroogd

Mazelen

U dient uw kind tijdens deze ziekte thuis te houden

Roodvonk

U dient uw kind thuis te houden tot na 24 uur start antibiotica

Tuberculose

U dient uw kind thuis te houden bij open TBC tot na 3 weken medicijnen

Toedienen van medicijnen

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. Deze formulieren liggen op de groep. Paracetamol valt ook onder deze medicijnen.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 2024

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over ons (beleid) of over een van onze medewerkers dan horen wij dit graag. We gaan graag met u in gesprek om deze klacht samen met u te bespreken en op te lossen. Onze interne klachtenregeling is ook inzichtelijk bij ons op locatie.
Interne klachtenregeling 2024

Daarnaast kunt u zich wenden tot de ouder commissie. In het kopje “oudercommissie” kunt u lezen hoe u met de ouder commissie in contact kunt komen.

Mocht u een klacht hebben en deze niet met ons of met de ouder commissie willen bespreken, vind u dat u niet gehoord wordt binnen de organisatie of komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich tot de geschillencommissie wenden. Via onderstaande link vind u meer informatie over de geschillencommissie en wat zij voor u kunnen betekenen.

Veiligheid en Gezondheid

Jaarlijks wordt er in elke groep een risico-inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van kinderen. De GGD neemt deze inventarisatie altijd mee in haar beoordeling over Bloesem. Elk ongeval of gevaarlijke situatie wordt geregistreerd. Indien nodig worden er direct maatregelen genomen.

Door jaarlijks de risico’s te inventariseren blijven we bewust van de gevaren en de risico’s die dit met zich meebrengt. Voor de veiligheid van de kinderen wordt er continu actief toezicht gehouden. Er lopen altijd voldoende pedagogisch medewerkers rond, om de veiligheid te waarborgen voor de kinderen. Alle speeltoestellen zijn gekeurd en veilig bevonden om op te spelen. Onze voordeuren zijn altijd afgesloten, als u aanbelt komt er z.s.m. iemand om de deur voor u te openen.

Whatsapp
06 - 13 71 94 12